title
پوستر همایش :
poster-s
سایر کنفرانس های
موسسه آموزش عالی خاوران در سال جاری:

همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار


همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار


همایش مهندسی برق و توسعه پایدار


مقدمه:

حدود نيم قرن است كه معماري بومي به عنوان بخشي از مباحث نظري با هدف رونق دادن به گرايش هاي محلي، ارزشهاي فرهنگي و بومي و معماري پايدار مطرح است. در حاليكه در معماري و شهرسازي معاصر ويژگيهاي اصيل معماري، مولفه هاي محيطي، فرهنگي و ... كه از ويژگيهاي معماري بومي و پايدار است ديگر انعكاسي ندارد. لذا بهره جستن از مباني نظري و تحقيقات تجربي در شرايط حاضر يک ضرورت است و کنفرانس سالانه معماري و شهرسازي هم از لحاظ تئوری و هم کاربردی حلقه اتصال پژوهشگران اين عرصه در سطح ملی با چالشهای رو در روي امروزي است.

شناخت ماهیت و ویژگی های معماري بومي ، شهر پايدار و بررسی شرایط تحقق پذیری آنها در معماری و شهرسازی معاصر از مهمترین اهداف برگزاری این همایش برشمرد. همچنين جهت دهي به طرحهاي تحقيقاتي در زمينه استفاده مجدد از معماري بومي و شناخت تاثيرات آن بر معماري و شهرسازي پايدار ايجاد زمينه و ارتقاي سطح دانش در پژوهش ها و مطالعات نيز از اهداف ديگر اين همايش مي باشد.

 

8th SASTech WebSite - All Right Reserverd | 2013