title
پوستر همایش :
poster-s
سایر کنفرانس های
موسسه آموزش عالی خاوران در سال جاری:

همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار


همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار


همایش معماری و شهرسازی و توسعه پایدار


کمیته علمی

دكتر محمدرضا مباشري
دکتر کریم عباس زاده
دکتر علی اکبر خزاعی
دکتر امید شعرباف
دکتر رضا قاضی زاده
دکتر سعید رضا گلدانی
دکتر فرزان خطیب رشته
دکتر سعید طوسی زاده
دکتر محمد جوادیان صراف
دکتر امید احسانی
دکتر جلیل شیرازی
دکتر مهدی بهادر
دکتر مهدی ظریف
 


 

8th SASTech WebSite - All Right Reserverd | 2013